İLAN
YOZGAT ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
04.12.2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 2O2.üncü  maddesine ve Ceza Mahakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe dayanarak her yıl için İl Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından düzenlenecek olan il merkezi ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarında ve Ceza Mahkemelerinde Tercümanlık yapacakların listeleri hazırlanacağından Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin aşağıda belirtilen tarihlerde belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilanen duyurulur. 02/10/2017
 
                                  Turgay ÇORAK - 95033
Adli Yargı İlk Derece    Mahkemesi Adalet    Komisyonu  Başkanı
        MÜRACAAT EDİLECEK YABANCI DİLLER:
 
                                                ARAPÇA
    AZERİCE
ALMANCA
DİLSİZLRtÇtN
FRANSİZCA
İNGİLİZCE
                                            RUSÇA
                                            KÜRTÇE
FARSÇA
                                           
 BAŞVURU ŞARTLARI:
 
  1. a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
b)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak.
c)En az ilkokul mezunu olması
ç) Atîa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
d Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
e)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
f)Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak.
1
 
 
                                                 MÜRACAAT TARİHİ. YERİ VE USULÜ:
Müracaat Tarihi: 31 EKİM 2017 tarihine kadar.
Müracaat Yeri :Yozgat Adli Yargı tik Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığtna bizzat veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları.
Müracaat Usulü : www yozgat.adalet.gov.tr.  adresinden temin edecekleri bavuru dilekçesi ile şahsen Yozgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına veya Mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulur.
Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları dilekçe ve belgeleri hem UYAP üzerinden hem de fiziki olarak komisyonumuza göndereceklerdir.
Müracaat tarihinin son günü olan 31 EKİM 2017 tarihten sonra Komisyonumuza ulaşan dilekçeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
     BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENEC EK BELCELER:
1- Başvuru dilekçesi, (www.yozgat.adalet.gov.tr
  1. T.C. kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı sureti
  2. Komisyonun bulunduğu i) çevresinde oturduğu yada bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge. (Vukuatlı Nüfus kayıt örneği)
  3. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya konisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı.
  4. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
  5. İki adet vesikalık fotoğraf eklenir.
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (al, (c). (d) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
(1) Başvurular, başvuranların adlan, bildikleri dil veya diller ile işaret dili. varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adlan, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
(2)Başvurular, komisyon tarafından 21 KASIM 2017 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartlan haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
(3)Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıklan kunım ve kuruluşların adlan, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
(4)Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.
LİSTEYE KABUL EDİLENLERİN İLAN TARİHİ
24 KASIM 2017 CUMA GÜNÜ
İTİRAZLAR NETİCESİNDE DÜZENLENEN LİSTENİN İLAN TARİHİ
14 ARALIK 2017 PERŞEMBE GÜNÜ
LİSTEYE KABUL EDİLENLERİN YEMİN TARİHİ
22 ARALIK 2017 CUMA GÜNÜ saat: 15.00 da  Yozgat Adalet Sarayı konferans salonunda.
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA
 
YOZGAT
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Tercüman I.islelerininin Düze^lenmesi Hakkındaki V ^netmelik gereğince Yozgat Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle;
Aşağıda belirttiğim dil işaret diline ilişkin tercüman listesine alınmak üzere    ilanda belirtilen belgeler ekle sunulmuştur.
Gereğini takdirlerinize arz ederim   / ..„„.. /1017