YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


 

1 Müdür V., 1 V.H.K.İ Memur, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Hizmetli ile hizmet verilmektedir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

                    Mülki yönetim açısından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevi büyük önem arz etmektedir. Valilik ve Kaymakamlık Büroları’nın kurululuşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

                Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve “Kaymakam’a doğrudan bağlı” olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir.

               Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü’nde hizmetler “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş , Görev ve Çalışma Yönetmeliği” çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü İşlemler Bürosu Şefliklerince yürütmektedir.

                Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı; Yazı İşleri, Özel Kalem, İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Basın Halkla İlişkiler, Hukuk İşleri, İl Planlama ve Koordinasyon, Tek Adımda Hizmet ve Yeşil Kart Büroları ile Tüketici Hakem Heyeti, İyi Yönetimin Geliştirilmesi, İnsan Hakları ve Bilgi Edinme Büroları ile İlçemizde Kuruluşu bulunmayan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.

 

A-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜROSU

1-Evrak havale ve dağıtımı

2-Kanunların, KHK, Tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı,ilanı,

3-Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri

4-Personelle İlgili konular (Özlük işleri, Hizmet-içi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)

5-Vakıflarla ilişkiler

6-Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri

7-Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri

8-Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma

9-Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler

10-Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri

11-Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İşlemleri

12-Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri

13-Kültür Bakanlığı-Anıtlar-Müzeler-Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur.

14-Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi

15-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri

16-Tüketici Sorunları, Hakem Heyeti, İlçe Kurulu İşlemleri

17-Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler

18-İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

A-ÖZEL KALEM BÜROSU

1-Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar,

2-Potokol, ağırlama ve kabuller,

3-Atatürk günlerini ve tarihi günleri, millî ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama

4-Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler,

5-Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler

6-Sıkıyönetim/olağanüstü hal iş/ işlemleri

7-İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil)

8-Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)

9-Mülakatlar (Sınır il ve ilçeler)

 

C-İDARE KURULU BÜROSU

1-İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Genel Sağlık Sigortası, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.) 4483 Sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ve Görevden uzaklaştırma işlemleri ile ilgili iş ve işlemler

2-İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları

3-İmar iş ve işlemleri

4-Disiplin Kurulu karar iş ve işlemleri

5-1609 Sayılı Kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar

6-Görevden uzaklaştırma işlemleri

7-3091 Taşınmaz Mal Zilyetliği ile ilgili uygulamalar

8-Muhtaçlık ve bakım belgeleri

9-Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri

10-Kamulaştırma Kanunu ile ilgili iş ve işlemler

11-Askerliğe karar verme işleri

12-Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirilmesi

13-3628 Sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunun uygulanması

D-MAHALLİ İDARELER BÜROSU

1-Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri

2-Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri

3-özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri

4-Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri

5-Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri

6-Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri

7-Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler

 

E-BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

1-Halkla İlişkiler TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları

2-Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. Madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri

3-basın kartı ve resmi ilan işleri

F-PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

1-Kalkınma planı hazırlık ve uygulaması

2-Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması

3-İl programı hazırlanması ve uygulanması

4-Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler

5-Genel durum raporları

6-İl koordinasyon Kurulu çalışmaları

7-İdare şube başkanlıkları toplantıları

8-Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim

G-HUKUK İŞLERİ BÜROSU

1-İdari yargıya başvurma işleri

2-İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, Emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri)

3-Valilik-Konsolosluk ilişkileri imza ve tasdik işlemleri

4-Şefliğin teftiş ve denetim ile ilgili işlemleri

5-Genel emirler

 

H-DERNEKLER BÜROSU

1-Dernekler Bürosu (Lokal, Yardım Toplama İşlemleri)

 

I-İNSAN HAKLARI KURULU

1-İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, denetimleri